Phần mềm kế toán Hành Chính Sự Nghiệp
MISA Mimosa
MISA Mimosa 2022
Cung cấp đầy đủ mẫu biểu giao dịch, đối chiếu kho bạc theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.
Tự động tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo Thông tư 99/2018/TT-BTC và Thông tư 107/2017/TT-BTC.
Kết nối trực tiếp với dịch vụ công trực tuyến KBNN để thực hiện giao dịch điện tử và ký số ngay trên phần mềm.
Quản lý và phát hành Hóa đơn/Biên lai điện tử.
Tính năng nổi bật của MISA Mimosa
 • Nghiệp vụ kho bạc
  Nghiệp vụ kho bạc
  Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Nghiệp vụ tiền mặt
  Nghiệp vụ tiền mặt
  Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
  Hỗ trợ in Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ
 • Nghiệp vụ tiền gửi
  Nghiệp vụ tiền gửi
  Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
  Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài
 • Nghiệp vụ tài sản cố định
  Nghiệp vụ tài sản cố định
  Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm. Đáp ứng nghiệp vụ mua sắm tài sản bằng hình
 • Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ
  Nghiệp vụ Công cụ dụng cụ
  Theo dõi chi tiết CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC.
  Đáp ứng tốt nghiệp vụ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển
 • Nghiệp vụ tiền lương
  Nghiệp vụ tiền lương
  Tự động tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa
  Nghiệp vụ Vật tư, hàng hóa
  Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
  Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho:
 • Nghiệp vụ mua hàng
  Nghiệp vụ mua hàng
  Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Nghiệp vụ bán hàng
  Nghiệp vụ bán hàng
  Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Quản lý và phát hành Hóa đơn/Biên lai điện tử
  Quản lý và phát hành Hóa đơn/Biên lai điện tử
  Quản lý và phát hành hóa đơn/biên lai điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 303/2016/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC,
 • Công nợ
  Công nợ
  Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.
  Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ
 • Nghiệp vụ Thuế
  Nghiệp vụ Thuế
  Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Nghiệp vụ tổng hợp
  Nghiệp vụ tổng hợp
  Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
  Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư
 • Báo cáo
  Báo cáo
  Bổ sung 6 mẫu Sổ ngân sách quyết toán và 29 mẫu Sổ kế toán tài chính.
  Bổ sung 5 mẫu Báo cáo tài chính và 5 mẫu Báo cáo